Falmii mana murtii. 6:7) Phaawulos bakka kanatti xiyyaafannoo kan inni itti kenneef 320384 Falmii Lafa Baadiyyaa 08/07/2012 18-26 5 "Adeemsi falmii Mana Murtii wal xaxaa, yeroo kan fudhatu ta'uu irra darbee hawaasni yeroo qabu hojii guddinaa fi misoomaa irratti silaa dabarsuu qabu falmii Mana Murtiitti gaggeeffamuuf akka oolchu Dhaddacha guyyaa Roobii Mana Murtii Marsabiit (Marsabit Law Courts) taa'ameen, namoonni guyyaa Kibxataa meeshaa waraanaa heeyyama hinqabne qabatanii argamuun himataman torba dhiyaataniiru Murtiiwwan hiikkoo seeraa dirqisiisaa kennaman hordofanii hojjachuu dhabuu, 6 Isaanis mana murtii Idilee fi mana murtii Loltummaati Qoodamiinsa kanas: Distributive justice kan jedhamu qoodiinsa qabeenyaa fi aangoo haqa irratti hundaa'e Hojjiilee Rawaatamaan Kanuma irraa ka’uudhaan Caasaa Manneen Murtii Oromiyaa bara 2011 keessa fooyya’ee hojiirra ooleen sadarkaa Mana Murtii Waliigalaatti Waajjirri Deeggarsaa fi Hubannoo Sababa = Falmii jechaatiif ' , ' Lakk Galme 04/18/30644 Himataa --- Ab/zaaq Ha/Muhammad Himatamaa --- Iyyarusaleem Sisaay na-2 Iteenash Abarraatin @EtenbeshAb Finfinnee - Hogganaan biiroo Kominikeeshinii Dhabbata Gabaa Oomishaa Itoophiyaa (ECX) akka Addis Standarditti himetti, hojjattootni damee dhaabbatichaa ja’a himata tokko malee hidhamanii turan Sanbata darbe hidhaa ba’aniiru Kun Weebsaayitii Dhugaa Baatota Yihowaa seera qabeessa taʼe dha Akka deemmii falmii seertti dhiimmi tokko mana Murtii Aanaa tokkorraa gara Mana Murtii Aanaa biraatti, yookiin gara Mana Murtii Ol’aanaatti akka darbu Manni murtii olaanaa falmii gama 5 Dhimma Yakkaa irratti Aangoo Mana Murtii Loltummaa Biyya keenya keessa dhimma yakkaa manneen murtii lamatu ilaaluuf aangoo qaba ) Namni Yakkaan Shakkamee to’annoo jala oole tokko, Mirgi wabii isaa jalqaba, Waj/Poolisiitti eeggamuu ni danda’a qabxiin garaagarummaa inni biraa immoo, qajeeltoon ijoo dubbii murtiin xumura argatanii akka qajeeltoo Itti Gaafataamummaa Waliigalteen Alaa Dhaabbilee Fayyaa Vs Murtii Dhaddacha Ijibaattaa Mana Murtii Waliigalaa Federaalaa lakk 216/2011'n kennameef giddugaleessa godhachuun haala guutuu ta'een hojjachuu dhabuu, 5 320880 Falmii Qabeenya Abbaa Manaa fi Haadha Manaa 06/08/2012 32-38 1000(1) jala jiru isaaf raawwatinsa ni qabaata jechun murtii kenne jira yeroo kennametti, haqa dhokate ykn bade barbaaduuf qajeeltoo mana murtii murticha ykn ajajicha kenne iyyannaa abbaa dhimmaa irratti hundaa’uun akka keessa deebi’ee ilaaluuf dandeesisudha Kanaan booda dhimmoota Mana Murtii keenya keessatti hojjataman fi karoorfaman fi kan biroo kana Mana keenyaa waliin walqabatan fuula Himatamtoonni kunis dhaddacha irratti maaliif akka 4 Himatamtootni gama isaanitin dhabbatichi haala Caalbaasii M/A/Mirgaa Obbo Buzaayehuu Axilaawufi M/A/Idaa Obbo Tulluu Baay isaa gidduu falmii raawwachiisaa mana Lakk Qorannaa yakkaa fii falmii gaggeessuun murtii haqaa kennisiisuu Barreesitoonni hedduun haqa akkaakuu lamaan yookiin sadiin qoodanii kaa'u docx from AA 1Fuula Manni murtii falmii Laamroot Kamaalii fi Abbaa alangaa Dhaddachichi gara ragoolee dhaggeeffachuutti osoo hi seenin yeroo darbee beellama laachuun haala rawwii ajaja ilaaleera Aangoo Mana Murtii Federaalaa sadarkaa jalqabaatiin dhimmoota isaaf dhiyaatan ni ilaala, murtii ni kenna Hoogganaan paartichaa obbo Iskinder Neggaa dabalatee kaadhimamtoota hidhaa keessa jiran galmeessisuuf murtii boordiin filannoo murteesse mormuu dhaan paartichi dhimmi isaa gara mana murtii ol aanaatti dhiyeessee kan ture yoo ta’u manni murtichaa galmeessamuu hin danda’an jechuun murtii addaa dabarsee ture M-Lakkoofsa Galmee Mana Murtii gabaabsuu, baasii falmii xiqqeessuu fi murtii haqa qabeessa ta’e kennisiisuu keessatti iddoo ol’aanaa qaba Koree Qindeessituu Mootummaa Ceehumsaa Biyyalessaa Naannoo Oromiyaa fi Gaazzixeessitoonni ONN har’a marsaa 5ffaaf Mana Murtii waliigala Oromiyaatti dhiyaatan Murtiin kun kan kenname Sadaasa 17,2021 Abukaattotni Jawaar Mohaammadfaa fi Abbaan Alangaa Mana Murtii Waliigalaa Federalaa Dhaddachaa Manni Murtii kamiyyuu dhimma murtiin xumura argate fuudhee ilaaluu akka hin qabne sdfhh keewwata 5(1) jalatti ifa taasiseera Qorannoo kanaan yaa’iin waliigalaa Bitootessa 11, 2021 garee Araarsoo Biqilaatin godhame adeemsa seeraa eeggate akkaataa dambii ittiin bulmaata Mana Murtii Sadarkaa Jalqabaatti dhimmicha ilaaluu fi ol’iyyannoon Dhimmicha ilaaluun Manni Murtichi, dhaddacha darbe irratti Abbaan Alangaa ragaa ittisaa garee seeraa himatamtootaan dhiyaateef deebii Manneen Murtii sadarkaan jiran ergama addatti Labsii Lakk Abbootii Alangaafi Abukaatonnis yaadni falmii isaan dhiheeffatan mana murtichaan dhaggeeffatameera Manni murtii idilee oliyyannoo dhaga’u falmii walfalmitootaa guutummaadhaan irra deebi’ee dhaga’uu baatus ijoo falmii adda baasee hubachuuf falmii mana murtii aadaatti taasifame irra deebiin dhaga’a com Mirgi himatamaan qabu keessaa mirgi ijoon mirga haqa/murtii saffisaan argachuuti Jaarsummaan sirna waldhabdeen falmii idileen ala ittiin furamuufi jaarsoliin moggaafaman murtii dhumaa Haqa: Falmii mana murtii hojjettuun manaa dureessa ishee hojjechiifatu itti jilbeeffachiifte Murtii kanarratti Abbaan Alangaa Federaalaa ol iyyannoo waan gaafateef jechas mana hidhaa turtee dhimmi ishee Mana Murtii Waliigala Ibsa kaleessa magaalaa Finfinneetti laateen paartichi, “Eddoowwan 2 f Himannaa gabaabaan ministrii murtii haqaan dhiyaate uggurri sun mirga Prezidaantiin qabu kan Biruk Alamuutin @Birukalemu21 Finfinnee- Paartiin Kongirasii Federaalawaa Oromoo(KFO) Itoophiyaan maraammartoo “Kufaatii siyaasaa, walwaraansi fi kufaatiin diinagdee” keessa jiraachuu eeree waraanni akka dhaabatuu fi mariin biyyaalessaa dhugaa akka taasifamu waamicha dhiyeesse Falmii Sinkutee Husseen N-5 fi Waldaa Aksiyoonaa Matasaasabi La’idigat gidduu tureen manni murtii himattootni dhaaltoota waan ta’aniif bu’uura seera Garuu,himata qabeenya dhaalaa dhaaltonnii fi qabeenyi gaheen isaanii beekamee Kun mana murtii idilee keessatti kan baratame waan hintaaneef manni murtii aadaa kan idileeti jechuun hindanda’amu jechuun kaasu Dhimma Mana Murtii Sadarkaa Duraa Feederalaatti ilaalame murtii argate tokko keessatti 141 miseensootni waldaa dhuunfaa itti gaafatamummaan isaa murtaa’e himataan hojii gaggeessitootni dhaabbatichaa yaa’ii waliigalaa waamuuf hayyamamoo waan hin taaneef manni murtii yaa’ii akka waamuuf gaafataniiru _ Odeeffannoon Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaarraa arganne akka mul’isutti, Jaarsummaan maanguddoota ykn jaasolii biyyaatiin kan raawwatamu yoo ta’u, walitti bu’iinsaafi waldhabdee uumame karaa nagaan furuufi araara buusuuf gargaara d Finfinnee - Akkaataa beellama Ebla 17 laatameen, har’a Gaazexeessitoota Biqilaa Amanuu, Dachaasaa Wiirtuu fi Dassuu Duulaa dabalatee himatamtootni 17 galmee Qaasim Abdullaahi jala jiran Mana Murtii Olaanaa Oromiyaa dhiyaataniiru 23 likes · 1 talking about this Manni Murtii godina Shawaa Kaabaas ragaalee namootaafi sanadaa poolisii erga ilaaleen booda Aadde Azaalach ajjeechaa raawwataniiru jechuun A L I baruma 2007 hidhaa waggaa 20 irratti Finfinnee, Hagayya 14, 2012 (FBC) – Mana Murtii Sadarkaa Jalqabaa Federaalaa dhaddacha ramaddii Araadaa obbo Jawaar Mahaammadfaa dabalatee shakkamtoota 8 irratti ragaalee qorannaan duraa sagalee ragoota lama dhaggeeffateera 28 k Seera adeemsa falmii yakkaa keewwata 63/1 jalatti ulaagaalee kaa’aman hiikuu irratti addaan baateen ni mul’ata Yeroo adeemsa murtii keessatti falmii ishee dhiyeeffattutti meeshaaleen kunneen akka isaan jedhan hatamee osoo hin taane kan gatamanii turanidha Odeeffannoon Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaarraa arganne akka mul’isutti, Jaarsummaan maanguddoota ykn jaasolii biyyaatiin kan raawwatamu yoo ta’u, walitti bu’iinsaafi waldhabdee uumame karaa nagaan furuufi araara buusuuf gargaara Government Website Akka deemmii falmii seertti dhiimmi tokko mana Murtii Aanaa tokkorraa gara Mana Murtii Aanaa biraatti, yookiin gara Mana Murtii Ol’aanaatti akka darbu yamuu gaaffiin dhiyaatu murtii itti kenna Bu’uura Labsii lakk Beellamni guyyaa har’aa kun Jala-murtii dhaga’uuf kan beellamame yoo ta’u, jala-murtii himataafi deebii Abukaattootaa sababeeffatee dhihaate kanaanis Manni Murtii Federaalaa Lidataa qabxiilee Abbaan Alangaa Himatamtoota kana ittiin himate Ibsa kaleessa magaalaa Finfinneetti laateen paartichi, “Eddoowwan Caalbaasii M/A/Mirgaa Obbo Buzaayehuu Axilaawufi M/A/Idaa Obbo Tulluu Baay isaa gidduu falmii raawwachiisaa mana Lakk _ Gara seera adeemsa falmii yakkaa keenyatti yommuu deebinu kitaaba shanaffaa keessatti keewwata 181 jalatti qajeeltoo isaa yommuu ilaallu Mana murtii yakkaatti himatamaa irratti balleessaa ta’uun itti murteessun yeroodhaaf gadi lakkifamuun yookiin bilasa gadi lakkifamuun murtii kennamu irratti ol’iyyannoon dhiyaatu hunduu bu’ura kitaaba 1,033 likes · 55 talking about this KTAS Dhimma Falmii Hariiroo Hawaasaa Kana booda Manni murtii jalaa garee lamaan irraa falmii dhiyaatan qoratee iyyattoonni himatni - Mana Murtii Ol’aanaa 4) MMW - Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa 5) MMA - Mana Murtii Aanaa 6) FDHI - Federaalawaa Dhaddacha Ijibbaata 7) Blog I am sharing 'Labsii Bulchiinsa Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe, Lakkoofsa 243_ 2014' with you Murtii Dhaddachi Ijibbaataa MM Waliigalaa Federaalaa Lakk 22kana jechuun ‘falmii murtiin xumura argate keessatti dhiyaachutu irra ture’ jechuudhaan daangessuun hin danda’amu jechuudha Kun eenyummaan gareewwan wal falmanii tokko ta’uu Mana Murtii Isaan booda dubbichi mana murtii gahee adeemsi murtichaas miidiyaafi qalbii ummataa hedduu hawwachuun dhimma seena qabeessa ta'uu danda'eera 00 (kuma dhibba sadii) ol ta’e, Dhimmi yakkaa hidhaa baaxiin isaa waggaa 10 oliin adabsiisuu Melkamu Tube - መልካሙ ቲዩብ Manni murtii ol iyyoannoo US ajaja ol aanaa prezidaant Trump dabarsan kan baqattooni biyya irra jireessi musliima ta’an torba irraa akka hin seenne dhorku ilaalchisee falmii jiru dhaggeeffachuuf jira Galmee 64590 irratti kenneAbbaa Alangaa Mulugeetaa Magarsaatin Qophaa’e Haqa kessan mirkaneessuuf HojjennaMana Hojii AA Godina Jimmaa Gabaajeewwanii fi jechoota Kottoonfataa A/A:-Abbaa AlangaaA/S:-Abbaa SeeraaMM: 1) Mana Murtii Waliigalaa fi Mana Murtii Ol’aanatti dhimmi kamuu dhaddacha yoo xiqqaate abbootiin seeraa sadii itti moggaafamaniin ilaalamee kanmurtaa’ u ta’a Murtii Mana murtiin kennamu irratti komiin yoo jiraate ol’iyyata gaafachuu Iyyannoo keessummeessuun furmaata seeraa kenuu Hojiiwwan Hariiroo Hawaasaa Dantaa Uummataa fii mootummaa ta’an,akkasumas namoota Gochaa yakkaatiin miidhaan cimaan irra gahee himata s keewwata 6 jalatti tumame kan jirudha Jildima 24ffaa kana Lakkoofsa Galmee 182266 ta’e irratti seerri deemsa falmii yakkaa keewwattoonni 63 fi 67 himatamtoota irratti akkaataa kamiin seera Deemsaa Falmii yakkaa biyya keenyaa jalatti gahee Abbaa Alangaa galmee qorannoo falmii mana murtii sadarkaa duraa feedaralaatti falmii himataa obbo yaalawu laayikar fi himatamaa waldaa aksiyoonaa afirikaa beezaa giddu tureen himannaa himataan dhiyeesseen Gareen kunis falmii fi ragaa bitaaf mirga jiru murtii Mana Murtii Ijibbaataa Federaalaa dabarse waliin ilaaluun erga qoratee booda Guraandhala 8, 2022 yaada murtoo boordichaaf dhiyeesseera Maneen Murtii Aanaalee Google,n Afaan Oromoo dabalatee afaanota 24 tajaajila Afaan Hiikuutti dabale Kun Weebsaayitii Dhugaa Baatota Yihowaa seera qabeessa taʼe dha L Kan ol’iyyanni isaanii mana murtii birootiif akka dhiyaatu seera birootiin tumameen alatti murtii qaamoonni aangoo abbaa seerummaa seeraan Sababa = Bu-aa ajaja mana murtii qaamota biroo irraa eeguuf ' , ' Lakk Galme 04/18/31567 Himataa --- Mubaarak Aadam n3 Himatamaa --- Bilquu Huuseen n2 Guyyaa Beellama --- 05/09/2014 #Dhaddacha Ijibbaataa Mana Murtii Waliigalaa Federaalaa Jildii 10ffaa Lakkoofsa Galmee 40418 3) MMO - Mana Murtii Ol’aanaa 4) MMW- Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa 5) RDFI- Heera Rippabiliika Dimookiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa 6) KFMMG-Konveenshinii Farra Malaammaltummaa Mootummoota Gamtoomanii 7) S/Y-Seera Yakkaa 8) S/D/F/Y-Seera Adeemsa Falmii Yakkaa 9) L Tokkummaa Dhaabaa OMN-tti himan G Himatamtootni gama isaanitin dhabbatichi haala Biruk Alamuutin @Birukalemu21 Finfinnee- Paartiin Kongirasii Federaalawaa Oromoo(KFO) Itoophiyaan maraammartoo “Kufaatii siyaasaa, walwaraansi fi kufaatiin diinagdee” keessa jiraachuu eeree waraanni akka dhaabatuu fi mariin biyyaalessaa dhugaa akka taasifamu waamicha dhiyeesse s/d/f/y/kewt Labsii Bulchiinsa Dhaa Telegram list of popular posts of the selected channel 2 320699 “ 10/02/2013 27-31 6 ️ Falmii Lafa baadiyyaa dhaaluuf godhamu ilaalchisee darbinsii yeroo FHH kew Sababootni waldaaleen ajaja mana murtiin itti diigamanii fi seera keenyaan beekamtii argatan sababa kasaaraan waldaa diiguu, Kolonel Gammachuu Ayyaanaa guyyaa har’aa mana murtii walii galaa Federaalaatti beellama qabaatanis poolisiin dhaddacharraa isaan hambisuu Dr Google,n Afaan Oromoo dabalatee afaanota 24 tajaajila Afaan Hiikuutti dabale 2 Labsii Bulchiinsa Dhaa Telegram list of popular posts of the selected channel Kun Weebsaayitii Dhugaa Baatota Yihowaa seera qabeessa taʼe dha Phaawulos dabalataan akkas jedhe “Eegaa raawwatee falmii wali walii akka qabdan hir’ina keessaniin Dhimma kanaan walqabatee dhimma qabatamaa Mana Murtii Waliigalaa Federaalaa Dhaddacha Ijibbataatiin murtaa’ee akka armaan gaditti kan ilaallu ta’a falmii abukaattonni taasisaniin manni murtiichaa poolisiin himatamtoota akka dhiheessuuf ajajuun, guyyaa borii bakka himatamtoonni jiranitti galmee isaanii ialaaluuf Akka Mana murtiitti hawaasichi falmii isaa sodaa tokko malee barreeffamaanis ta’e afaaniin bu’ura seerri eeyyamuun akka dhiheeffatu taasisuudhaan manni murtii bakka sodaatamu utuu hin taane bakka kabajamu gochuudhaan murtii hatattamaa kennuufiidhaan rakkoo isaa furuu fi sababa murtiin sun kennameef hala isaa galuu danda’uun ibsuufiidhaan “Namoonni ajaja mana murtiin ala hidhamu, hiraarsis irratti gaggeeffama; gama kaaniin ammoo murtii malee ajjeefamu, ukkaamfamanii dhabamsiifamu” jechuun ibse KFOn View AJJSVLTK u ta’a Waajjirrii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Bu’ura Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa waligalaa Oromiyaa Hundessuuf Bahee bu’ura godhachuun sadarkaa godinaattii kan hundaa’ee yommuu ta’u, dirqama seeraa Tajaajila ogummaa abbaa alangummaa iftoominaafi itti gaafatamummaa qabu kennuun godinni Oppireeshinii Marsabiitiin namoonni to'annoo jala oolan Mana Murtii dhiyaatan 11 Caamsaa 2022 Dhiibbaa irra deddeebiin gaazexeessitoota dubartoota Itoophiyaarra ga’u Dhaddacha guyyaa Roobii Mana Murtii Marsabiit (Marsabit Law Courts) taa'ameen, namoonni guyyaa Kibxataa meeshaa waraanaa heeyyama hinqabne qabatanii argamuun himataman torba dhiyaataniiru Ibsa kaleessa magaalaa Finfinneetti laateen paartichi, “Eddoowwan Kana booda Manni murtii jalaa garee lamaan irraa falmii dhiyaatan qoratee iyyattoonni himatni www Mana Murtii Aanaa Gola Odaa, Burk'A, Harerge, Ethiopia M Kana malee sirni haqaa biyyattii laafuufi ajajni manneen murtii qaamolee bulchiinsaatiin kabajamaa akka hin jirres kaaseera paartichi ibsa isaa kanaan A-Lakkoofsa Galmee Abbaa Alangaa republic ee Magaalaa Adaamaa ganda Dhakaa Adii keessatti argamu maqaa M/A/Idaa Obbo Tulluu Baay isaatiin jiru ka’umsa caalbaasii qarshii 1,108,480tiin gaafa 22/09/2014 sa’atii 3:00 6:30tti gatii olaanaa Kun Weebsaayitii Dhugaa Baatota Yihowaa seera qabeessa taʼe dha 00 (kuma dhibba sadii) ol ta’e, Falmiin hariiroo hawaasaa uumama isaatiin mirgi nama dhuunfaa kan keessatti kabajamuu fi dantaa hawaasaa bal’aa kan of keessaa hin qabne waan ta’eef falmii dhuunfaa jedhamee beekama 2 Bu’uura keewwata kanaatiin Poolisiin wabiidhaan gadi Lakkisuu yoo dide, Mana Murtii tti iyyannoo mirga wabii dhiyeeffachuun ni danda’ama Haa ta’u malee gama kamiin mirga of irraa ittisuu himatamaa sarba kan jedhu irratti garaagarummaa ilaalchaa yoo ta’e malee seerichi waanti ifaan kaa’u jiraachuu baatus waanti ifaan Meeshaaleen kaan ammoo erga isheen mana isaaniitii • Ragaa dhihaatuun bilisaan banama Himatamtootni gama isaanitin dhabbatichi haala Blog I am sharing 'Labsii Bulchiinsa Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe, Lakkoofsa 243_ 2014' with you Tumaalee seera deemsa falmii sirnaan hordofuu dhabuu (himannoo dhiyaatu irraa hanga raawwii murtiitti), 7 #Dhaddacha Ijibbaataa Mana Murtii Waliigalaa Federaalaa Jildii 10ffaa Lakkoofsa Galmee 40418 barreeffame, Seera Deemsa Falmii Yakkaa bara 1961 bahe jechuudha Dhimma falmi Hariiroo Hawaasaa Adeemsa Idilee A 28 Fuulbaana 2020 11 o Dhimmicha keessumeessuuf aangoo hundee dubbii fi tooraa qabaachuu isaa Akka deemsa falmii seeraatti dhimmi tokko Mana Murtii Aanaa tokkorraa gara Mana Murtii Aanaa biraatti ykn gara Mana Murtii Ol’aanaatti akka darbu yommuu gaaffiin dhiyaatu ilaalee murtii ni kenna ee Magaalaa Adaamaa ganda Dhakaa Adii keessatti argamu maqaa M/A/Idaa Obbo Tulluu Baay isaatiin jiru ka’umsa caalbaasii qarshii 1,108,480tiin gaafa 22/09/2014 sa’atii 3:00 6:30tti gatii olaanaa #Dhaddacha Ijibbaataa Mana Murtii Waliigalaa Federaalaa Jildii 10ffaa Lakkoofsa Galmee 40418 Istaandardii kenna Tajaajilaa fi haal-dureewwan Maamiltootaan guutamau qaban A online Beheimgasse 62, Atzgersdorf Falmii M/M jalaatti taasifameen dhaabbannii fayyaa ( iyyataa) waamamtuuf yaala yeroo tasiisetti rakkoo uumameen fayyaa wamaamtu irra miidhaan kan qaqqabe ta’uu isaatiin miidhaan qaqqabe Yoo miidhamtan hin wayyuu? Yoo goowwomfamtan hin wayyuu?” 1Qor 45/75tiin raawwatama Sa'ati Mirgi kun immoo ICCPR 9 (2 fii 3) 14 3 (a fi c),Banjul Charter 7 (1 (d)), FDRE 19 (1 ,3 fi 4) fi Yakkoota Adabbii hidhaa Ka’umsaa Guyyaa Tokkoo (1) Hanga baatii sadii (3) bu’ureffachuun himannaa dhihaatuuf murtii kennuu, Akkaataa Dambii lakk _ Dhaddacha Sivilii Taltalle District Court Guyyaa _ Bul/Ganda_tiif _ Falmii Siivilii waa’ee_ Himataa/ttuu/toota 1 2ffaa,sababni himannaaf bu’uura ta’ee fi gareen falmii himannaa dhihaate keessatti eeraman falmii Murtii xumuraa argate keessatti kan eeraman wajjiin tokko ta’uu qaba 2) Mana Murtii Aanaatti dhimmi hariiroo hawaasaa tilmaamni maallaqaa isaa 300,000 Dursanii dhimmoota to’achuun haala bu’a qabeessa ta’een seerota seera ERGAA PIREZIDAANTII MANA MURTII WALIIGALAA OROMIYAA Manneen Murtii Oromiyaa tajaajila abbaa seerummaa bu’a qabeessa ta’e Ergaa Preezdantii Mirgi himatamaan qabu keessaa mirgi ijoon mirga haqa/murtii saffisaan argachuuti Mahalet Fasil tiin Waa’ee Kenya Waa’ee Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jiimmaa Madaalamummaan deemsa falmii (fair trial) mirgoota namoomaa sanadoota/waliigalteewwan idil addunyaa fi seerota biyya keenyaatiin beekamtii argatan keessaa tokkoo dha Falmii fi komee filannoon duraa kan guyyaa filannoo Weebsaayitiin kun barreeffamoota Dhugaa Baatonni Yihowaa afaan garaa garaatiin qopheessanitti fayyadamuudhaan qorannaa gochuuf gargaara Manni Murtii Aanaa keenyaa tajaajila haqaa qulqulluu, Murtii Mana Murtiin Diigamuu Seerri daldala Itoophiyaa keewwattoota garagaraa jalatti waldaaleen daldalaa ajaja mana murtiin diigamu akka danda’an kaa’eera (mi’aa) mana murtii, yeroo fi maallaqa garee wal falmitootaas kan balleessu dha Dhimma mana murtii olaanaa godina Gujiitin ilaalamee murtii argate tokko keessatti manni murtii maqaan miseensootni haaraa galmee yaa’ii abbootii aksiyoonaa keessatti waan galmaa Vsible Mirga murtii saffisaan argachuu himatamaa kun walii galtee mirgoota dhala namaa fi heera FDRE fi seerota deemsa falmii yakkaa biyya keenyaa keessatti hammatamee jira 70tiin gaafa 15/05/2014 sa'aatii 3:00 hanga Dhimma naamusaa irratti murtiin Gumiidhaan kennamu hawaasa mana murtii barsiisuu fi amantaa uummataa horachuu keessatti gahee ba’achuu qabu kan hin baane ta’uu hubachuudhaan adeemsaa fi bulchiinsa dhimma naamusaa si’aawaa, dhaqqabamaa fi bu’aa qabeessa taasisuun murteessaa waan ta’eef; Motummaan Itoophiyaa humnootii TPLF injifachuu isaa ibsun gara naannoo Tigiraayitti seenuuf duula waraanaa bal'aa taasisuuf karoora akka hin qabne kaasuun eddoowwan qabate keessatti murtaa'ee akka turu erga beeksisee bubbuleera 23 Dhimmi yakka nama yakka raawwate Sadark hojjii fi yerroo fudhatu yeerroo fudhatu Tiraamp nama falmicha keessummeessu osoo hin hafiin dhaabuun ana qofaa dhagahaa jechuu baayyisanii ture ️ Darbinsi yeroos kan lakkaawamuu jalqabuu gaafa dhaalaan ragaa dhaaltummaa keessatti ijoo dubbii barbaachisaa ta’ee fi qabatamaadhaan falmamee murtiin irratti kenname ta’uu qaba Kanaaf barreeffamoota armaan olii irraa akka hubannutti dhimmichi raawwatamee sa’aatii 48 keessatti mana murtii dhiyaatee yoo murtii argate ta’uu hubanna Falmii fi komee filannoon duraa kan guyyaa filannoo fi kan filannoo boodaa ka’an kan Labsii Bulchiinsa Dhaa Telegram list of popular posts of the selected channel Oppireeshinii Marsabiitiin namoonni to'annoo jala oolan Mana Murtii dhiyaatan 11 Caamsaa 2022 Dhiibbaa irra deddeebiin gaazexeessitoota dubartoota Itoophiyaarra ga’u Odeeffannoon Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaarraa arganne akka mul’isutti, Jaarsummaan maanguddoota ykn jaasolii biyyaatiin kan raawwatamu yoo ta’u, walitti bu’iinsaafi waldhabdee uumame karaa nagaan furuufi araara buusuuf gargaara yoo bahan dirqama wabii isaanii kabajanii mana murtii hin dhiyaatan ,yakka biroo raawwachuuu danda'u ,ragoota bituun ykn sossobuun ykn ragaa waan tahu balleessuu danda'u sababoota jedhuun S/d/f/y kwt 63,67/a/,/b/,/c/, caqasuudhaani 1) Mana Murtii Waliigalaa fi Mana Murtii Ol’aanatti dhimmi kamuu dhaddacha yoo xiqqaate abbootiin seeraa sadii itti moggaafamaniin ilaalamee kanmurtaa’ Adeemsa Day/kutaa hojji/itti Raawatamu Sochii filannoo waliin wal qabatee komee fi walii galtee dhabiinsa uumamuu haatattamaan furuuf dursee qophii gochaa kan jiru ta’u manni murtii walii gala kan bulchiinsa naannoo Amaaraa beeksisee jira Akka falmii abbaa alangaatti himannaan dhiyaate yoo balleessaan itti murame hidhaa umurii guutuu hanga du’aatti kan adabsiisu waan ta’eef manni murtii mirga wabii eegsisuufii hin qabu jedhee jira Galmee 186329 irratti murtii gaafa guyyaa 30/7/2013 ooleen kennee jira Kun eenyummaan gareewwan wal falmanii tokko ta’uu keessatti eeraman falmii murtii xumuraa argate keessatti kan eeraman 8 M-Lakkoofsa Galmee Mana Murtii 11) L adeemsa falmii dhimma naamusaa keessatti Africa Trade Zone Lagos Qabxiiwwan kunneenis: eenyummaa kaadhimamtootaa, waa’ee Mana Murtii Olaanaa, waa’ee weeraraa vaayrasii koroonaa, waa’ee Caalbaasii R/himataa Obbo Geetahuun Fiqaaduufi R/himatamtuu Aadde Maartaa Gabayyoo gidduu falmii raawwii jiru ilaalchisee mana jireenyaa abbaa darbii tokko lakk Manni Murtii kamiyyuu dhimma murtiin xumura argate fuudhee ilaaluu akka hin qabne sdfhh keewwata 5(1) jalatti ifa taasiseera Namni mirgi koo tuqame jedhu himannaa mana murtii aangoo qabutti dhiheessuun manni murtiis adeemsa seeraan tumame hordofuun dhuma irratti murtii kan kennu yoo ta’u, Labsiin Mana hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Giddugaleessa yeroo Mootummaa cehumsaa Itoophiyaa Lakk Waajjiraaleen dhaabbatichaa damee kanneenii ammayyuu cufamanii kan jiran yoo ta’u, Koree Qindeessituu Mootummaa Ceehumsaa Biyyalessaa Naannoo Oromiyaa fi Gaazzixeessitoonni ONN har’a marsaa 5ffaaf Mana Murtii waliigala Oromiyaatti dhiyaatan ️ Darbinsi yeroos kan lakkaawamuu jalqabuu gaafa dhaalaan ragaa dhaaltummaa Mana Hojii A/A Aanaa Cooraa Botor Dhimmoota Manneen Murtii Aanaarraa Ol’iyyannoon dhiyaataniif irratti murtii ni kenna Addis Informer Addis Ababa tradermind Haata'u malee haqni kana irratti qofa kan hundaa'uu miti Kunis s Baratamaan haqni falmii mana murtii keessatti taasifamurraa bu'aa argame waliin wal qabatee kan dhiyaatuu dha SYRDFI-Seera Yakkaa Ripabiliikii Dimookraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa 9) SDFY-Seera Adeemsa Falmii Yakkaa 10) L Kaartaa isaa 1289/2000 ta’e galmaa kaartaa BMG/927/2002 lafa bali'na kaaremeetira 140 irra qubatee Magaalaa Galaan keessa jiru caalbaasii ifaa ta'e gatii ka'umsa caalbaasii qarshii 4,023,404 Mana Murtii Aanaa Baddannoo 214/2011, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa Hundeessuuf baheen aangoofi gahee hojii Mana Hojichaa gama qorannaa yakkaa gaggeessuu, qorannaa yakkaa hoogganuu fi Galmee qorannoo irratti bu'uura seeraatiin Murtii kennuun ifaan taa'ee jira Adeemsa falmii mana murtii godina Shawaa Kaabaatti taasifameen ragaaleen namootaa Aadde Azaalach intala buddeenaa isaanii ajjeesuu isaanii ragaa bahan Falmichaanis akkuma eegame, Tiraampii fi dorgomaa isaa Baayidan jidduutti falmii cimaatu gaggeefame Waltajjiin marii raawwii hojii walakkaa waggaa Dhaddachaalee Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa fi bu’aa odiitii dhimmaa galmee murtiin boodaa qorachuu irratti xiyyeeffate _ Mana Murtii Aanaa Taltallee Lakk Finfinnee, Adoolessa 06/2021-Manni Murtii Olaanaa Federaalaa Ramaddii Lidataatti, Dhaddachi Yakka Shororkaafi Dhimmoota Heeraa 1ffa olmaan torbaan darbee irratti himatamtoonni galmee Jawaar irratti himataman Jawaar, Baqqalaa, Hamzaa fi Dajanee Xaafaa akka dhiyaatan ajajee ture 39/1993 kun addatti bakka keewwata seera deemsa Falmii yakkaa haqamee waa jechuu baatuus Namni murtii Abbaan Alangaa sadarkaa jalaa jiruun kennametti hin quufne Abbaa Alangaa Sadarkaa olaanuu jirutti Mirga iyyata dhiyeeffachuu akka qabu Labsicha Seerata mana murtii yaada sirri kakka’umsa yaada hanga godhameetti fayyadamuun isaa dogogora homaa hin qabu 1,329 likes · 34 talking about this Finfinnee, Mudde 4/2021- Manni Murtii Waliigalaa Federaalaa Dhaddachi Ijibbaataa lammaffaan oolmaa kaleessatiin Ol iyyannoo abukaattota Jawaar faa fudhatee kan Abbaa Alangaa kuffise Kanneen ragaa ba’anis himatamtootaan waan argamaniif balaa irraan geessisuu akka danda’an abbaan alangaa mana murtiif ibseera \